Inklúzia dieťaťa s kombinovaným zdravotným postihnutím

24. 7. 2015

Lukáš má 26 rokov od narodenia trpí Detskou mozgovou obrnou, spastickou kvadruparézou. Má postihnuté všetky štyri končatiny, je odkázaný na invalidný vozík. Ukončil povinnú školskú dochádzku v Spojenej škole v Trnave, získal osvedčenie o ukončení 3 ročného vzdelávania v Praktickej škole v Trnave. V súčasnosti je klientom centra Voľného času v Trnave, ktoré je zamerané na rozvíjanie záujmových činností klientov a aktívne využitie voľného  času.

Učiť sa, znamená učiť sa žiť Učiť sa v prípade nášho klienta neznamená len sedieť v škole a realizovať povinnú školskú dochádzku. Proces učenia je zvlášť u ľudí so zdravotným znevýhodnením celoživotný proces hľadania súvislostí a zákonitostí bežného života. Častokrát nám vzniká problém, že vo veku dospievania u podobne postihnutých mladých ľudí, ako je náš klient dochádza k výraznej progresii stavu. Najnevyhnutnejšou požiadavkou je vytvorenie podmienok na zmysluplnú prácu pre túto skupinu ľudí. Klienti nesmú a nebudú robiť prácu, ktorá stráca zmysel, ktorá by bola pre prax nevyužiteľná. Našim cieľom nie je vytvoriť nevyužiteľné zručnosti, ale na základe odborných poznatkov a skúseností so zdravotne znevýhodnenými realizovať ich spoločenský život vzájomne sa podporujúcimi činnosťami, ktoré umožnia kvalitný život so zmysluplnou prácou, adekvátnym odpočinkom a relaxáciou. Na tomto základe budeme uplatňovať systém celoživotného vzdelávania – učiť sa aktívne žiť. To dosiahneme iba vtedy, ak náš klient bude v psychickej a fyzickej rovnováhe. Dúfame, že vďaka prístroju Bemer a našej účasti na PDP naplníme tento náš cieľ.

Kľúčové kompetencie sa preukazujú v praktickom živote klienta. Mať nejaké kompetencie znamená byť takým človekom, ktorý dokáže zvládnuť rôzne životné situácie, dokáže sa primerane ku svojej diagnóze orientovať a vykonávať rôzne činnosti.

Pre nášho klienta sme stanovili nasledujúce kompetencie:

  • komunikácia v materinskom jazyku
  • kompetencie v oblasti informatických technológií
  • naučiť sa učiť
  • spoločenské a občianske kompetencie
  • kompetencie byť iniciatívny
  • kultúrne povedomie a vyjadrovanie

Vychádzame z toho, že nielen pre nášho klienta, ale tak  ako pre zdravú populáciu aj pre všetkých ľudí so zdravotným znevýhodnením je dôležité učiť sa poznávať, učiť sa konať, žiť spoločne a byť autentickou osobnosťou.

Celá zpráva:

další

předchozí