Inklúzia dieťaťa so sociálnym znevýhodnením

25. 10. 2015

Dievča zo sociálne znevýhiodneného prostredia trpí deficitom pozornosti od svojich rodičov, spolužiakov, tiež sa často cíti osamelá. Preto sme ju zapojili do nízkoprahového klubu, kde sme pracovali s deťmi s interaktívnym programom na interaktívnej tabuli. Podarilo sa nám pripravenými aktivitami rozvinúť jej záujem a stala sa viac spoločenskejšou. Poskytli sme dievčaťu možnosť realizovať sa v tom čo ju baví.  Predpokladáme, že to môže pomôcť k jej inklúzii nie len v triede ale aj v našom komunitnom centre.

Lea Bangová navštevuje pravidelne komunitné centrum dva krát do týždňa. V prvej fáze dievča trávilo svoj voľný čas v centre tým, že zväčša pozorovalo ostatných a málo sa zapájala do spoločných aktivít. Rozhovorom sme sa snažili  nájsť u nej  jej schopnosti, zručnosti, potreby či  záujmy. Na základe rozhovoru sme zistili, že jej robí veľký problém práca s počítačom v škole a že by sa to veľmi chcela naučiť. Dôvody uviedla, že by niekedy chcela na tom dobre pracovať, písať a sama sa naučiť hľadať rôzne veci, ktoré ju zaujímajú.  Ďalší dôvod uviedla, že tým že by sa naučila pracovať na počítači, by zapadla viac do kolektívu v triede.   Menej by sa jej vysmievali, čo by pomohlo k lepšej inklúzii. Chcela, aby sme ju v centre naučili pracovať z počítačom, čím by sa mohla opäť pomaly začleniť do kolektívu. Avšak bolo tu stále veľké riziko toho, že ostane uzatvorená pred druhými a nebude chcieť naďalej nadväzovať kontakty. Preto v druhej fáze po individuálnych stretnutiach sme ju motivovali k rozvoju spolupráce, snažili sa zvýšiť u nej záujem o spoluprácu, interakciu a cez aktivity ju naučiť nebáť sa nadväzovať kontakty. Preto sme ju zapojili do nízkoprahového klubu, kde sme pracovali s deťmi s interaktívnym programom na interaktívnej tabuli. Na filmovom krúžku sme pripravovali aktivity, ktoré ju učili kriticky pristupovať k informáciám získaným z internetu. Zároveň sme jej púšťali dokumenty zachytávajúce život a prácu ľudí, ktorí by mali byť pre nich vzormi. (úspešní muzikanti, lekári, športovci atď.) Súčasťou tohto krúžku boli diskusie, kde sme sa snažili interpretovať filmy po obsahovej, estetickej, etickej, ale aj technickej stránke. Veľmi vhodnou pomôckou bola interaktívna tabuľa, na ktorej bolo možné pracovať s výučbovým testovým programom, prehrávať DVD, ale aj pripojiť sa na internet a pracovať s internetovými programami(facebook, google…) a počítačovými programami.(MS Word, powerpoint), Na krúžku sme pracovali s e-mailom, filmami (dokumentárnymi, hranými–na základe nášho výberu ale aj výberu detí, čo bolo nimi veľmi pozitívne hodnotené). Upozorňovali sme ju na negatívne vplyvy médií (manipulácia, vulgarizácia…), ale aj na ich pozitívny prínos (napr. pomoc internetu pri hľadaní si zamestnania) a na kvalitné webové stránky, ktoré ponúkajú špecializované vzdelávacie programy na rôzne témy, napr. program prevencie xenofóbie a rasizmu- „Jsme lidé jedné Země“. Naučili sme ju  ovládať základy práce s PC,  písať text a upravovať ho.

Celá zpráva:

 

předchozí