Inklúzia dieťaťa so zrakovým postihnutím

18. 7. 2015

Projekt  inkluzívneho vzdelávania sa v rámci našej organizácie, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, obsahovo zameriaval na získavanie  zručností a rozvoj v rámci sebaobsluhy a priestorovej orientácie zrakovo postihnutého dieťaťa vo veku 13 rokov. Chlapec, vlastným menom Jakub Z., prišiel o zrak v dôsledku iného zdravotného problému. Po operácii mu bol zrak poškodený natoľko, že v prvých mesiacoch vôbec nevidel. Odvtedy došlo k výraznému rozvoju zrakových funkcií. Jakubov zdravotný stav obmedzil jeho možnosti stretávania sa s priateľmi a formy trávenia voľného času v rámci svojho sociálneho okolia. Projekt inkluzívneho vzdelávania má prispieť k možnostiam prekonania dôsledkov zrakového postihnutia a umožniť jeho spätné začlenenie do prirodzenej vrstovníckej skupiny.

Máj 2015

V máji bol zahájený proces sociálnej rehabilitácie. Jakub  postupne získaval hore uvedené zručnosti. Vynikal najmä v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe, čo je spôsobené jednak samotnými schopnosťami menovaného dieťaťa, jeho zachovanou vizuálnom predstavou prostredia a postupnom zlepšovaní zrakových funkcií.

Sociálne rehabilitácie prebiehali s využitím kompenzačných pomôcok, ktoré sú majetkom Krajského strediska. Po nákupe pomôcok zo zoznamu, boli aj tieto súčasťou vykonávaných sociálnych rehabilitácii a naďalej budú slúžiť na zapožičiavanie do domáceho prostredia tohto, aj ďalších klientov Krajského strediska ÚNSS Trnava.

Jún 2015 

Prebiehalo pokračovanie v sociálnych rehabilitáciách a dosahovaní vytýčených cieľov. Chlapec dokázal pracovať viac samostatne, zdokonalila sa orientácia v prostredí, spôsoby komunikácie, získavanie informácií z prostredia, ako aj jeho sebestačnosť. V rovesníckej skupine mohol tráviť viac času a to pri loptových a spoločenských hrách.

Napriek šikovnosti a odhodlaniu je však potrebné zachovanie procesu sociálnej rehabilitácie aj v budúcom čase, kedy sa zvýšia školské aj osobnostné nároky samotného dieťaťa, aj jeho okolia.

Informácie o projekte, jeho prínosoch a priebehu boli poskytnuté novinárom počas tlačovej konferencie uskutočnenej k záveru projektu.

Celá zpráva:

další

předchozí