Inklúzia mladej matky so sociálnym vylúčením

20. 9. 2015

Hlavným cieľom zapojenia sa do projektu,  je inklúzia a pomoc pri opätovnom začlenení sa do bežného života a spoločnosti klientky Azylového domu Tamara p. Nikolety a tým zmierniť jej sociálne vylúčenie.

Pani Nikoleta je 27-ročná slobodná matka dvoch maloletých detí, ktorá sa vzhľadom k svojim predchádzajúcim nepriaznivým  životným  skúsenostiam ocitla v sociálnej a hmotnej núdzi. Vzhľadom k svojej nepriaznivej situácii bola nútená vyhľadať pomoc a núdzové ubytovanie v Azylovom dome Tamara. V súčasnej dobe je na rodičovskej dovolenke. Nakoľko nedostáva výživné na svoje dve deti a rodina jej tiež nemôže vzhľadom k ich  nepriaznivej finančnej a bytovej situácii pomôcť, má veľmi nízky príjem, ktorý je kompenzovaný poberaním dávky v hmotnej núdzi. Keďže jej pobyt v  azylovom dome je iba dočasný,  snažíme sa jej počas tohto pobytu čím viac pomôcť získať rôzne zručnosti a vedomosti, aby bola po odchode z nášho zariadenia schopná  postarať sa o svoju domácnosť, o svoje dve deti a uplatniť sa na pracovnom trhu. Vzhľadom k svojej nepriaznivej sociálnej situácii si nemôže dovoliť ďalšie vzdelávanie a teda má menej možností uplatnenia sa  na pracovnom trhu.

Prvým z cieľov je prostredníctvom projektu zabezpečiť pre ňu pomôcky ako je Notebook so softwerom a tlačiarňou, ktoré by jej pomohli získať rôzne zručnosti pri práci s počítačom, ako je vyhľadávanie rôznych kontaktov a stránok na internete, voľných pracovných miest, sťahovanie rôznych tlačív potrebných k vybavovaniu náležitostí na úradoch, písanie životopisu a iných žiadosti potrebných k uplatneniu na trhu práce.

Ďalším cieľom je pomôcť jej získať zručnosti potrebné pri starostlivosti o domácnosť, ako je finančne úsporné varenie, praktické zručnosti pri varení výživných jedál vhodných pre maloleté deti a tak sa naučiť hospodáriť s obmedzenými financiami. K tomu chceme použiť zakúpené pomôcky ako sú rôzne kuchynské vybavenie, potrebné k príprave jedál.

V 1. fáze projektu sme zadali zoznam pomôcok potrebných pri realizácii cieľov stanovených projektom k ich zakúpeniu.

V 2. fáze projektu prebiehala konkrétna práca s klientkou, kedy si v stanovených hodinách pod  dohľadom sociálnej pracovníčky a odborného garanta mohla vyskúšať rôzne zručnosti pri práci s PC, napríklad napísať si životopis a žiadosť do zamestnania, vyskúšala si zostaviť tabuľku bežných výdavkov na deti a podľa toho si snažila rozložiť financie, aby dokázala s nimi hospodárne  úsporne zaobchádzať vzhľadom k svojim obmedzeným možnostiam. Učila sa vyhľadávať na internete rôzne kontakty na úrady, tlačivá na vybavenie jej záležitostí, vyhľadávať voľné pracovné miesta. Absolvovala krátkodobé školenie práce s PC, písanie dokumentov, ich úprava, prepínanie v jednotlivých oknách a pod. V rámci spisovania žiadostí na súd a úrady, ku ktorým bolo potrebné doložiť určité prílohy, si vyskúšala prácu s kopírkou a tlačiarňou.

Pri získavaní zručností starostlivosti o domácnosť si vyskúšala varenie ekonomicky úsporných jedál vhodných pre maloleté deti, k čomu využila kuchynské vybavenie zakúpené z projektu.

Aby sa zamedzilo jej sociálnej izolácií, zapojila sa so svojimi deťmi do niektorých aktivít v materskom centre, kde mohla nadviazať kontakty s ostatnými mamičkami a získať od nich aj určité skúsenosti a rady v starostlivosti o deti.

Celá zpráva:

 

další

předchozí