Příklad dobré praxe – Nový domov – Klokánek Kroměříž

23. 6. 2015

Tento projekt nabídl dětem z vrstevnické skupiny možnost seznámit se blíže s aktuální situací na Ukrajině a s podmínkami života v této zemi,což vedlo k přiblížení životní situace přistěhované rodiny a k většímu pochopení ze strany českých dětí. Současně v tomto programu byl věnován speciální prostor pro přiblížení českých a moravských reálií, zvyklostí a způsobu života. V neposlední řadě byla věnována velká pozornost i jazykové výuce češtiny, jako základnímu východisku pro dobrou adaptaci v novém sociokulturním prostředí.

Kompetence sociální :

 • Děti imigrantů se postupně seznamovaly s českými sociokulturními podmínkami, se způsobem života a s tradičními zvyklostmi
 • České děti se seznámily blíže s podmínkami života na Ukrajině v oblasti zasažené, zničené a dále ohrožované válečnými konflikty.

Kompetence komunikativní:

 • Speciální pozornost byla věnována výuce českého jazyka všech třech ukrajinských dětí za pomoci dobrovolníků – studentů VOŠ pedagogické a sociální v Kroměříži

Kompetence k učení

 • Individuální schopnosti všech tří dětí byly rozvíjeny ve všech směrech a oblastech,

v nichž i měly děti mezery vzhledem k jejich přesídlení do jiné země s jiným jazykem, pro ně obtížněji naučitelným.

 • Podporovali jsme sebedůvěru v jejich schopnosti
 • Využívali jsme pozitivního přístupu, pochvaly a povzbuzování

Kompetence k řešení problémů

 • Při nácviku řešení problémů jsme rozvíjeli u dětí psychickou odolnost, posilovali ji a

napomáhali jsme  dětem najít podpůrné zdroje.

 • Učili jsme děti požádat vhodným způsobem o pomoc a pomoc přijímat.

Kompetence k naplnění volného času

 • Podporovali jsme děti v poznávání jejich nového domova, rozšiřování si informací o České republice
 • K zachování kontaktu s domovinou na Ukrajině jsme vedli děti i k udržování kontaktu s jejich blízkými a kamarády, setrvávajícími v této zemi, formou emailové komunikace i komunikace písemné, s cílem zabránit syndromu vykořenění a zachování důležitých citových přátelských a rodinných vazeb.
 • Zprostředkovávali jsme dětem imigrantů díky pomoci dobrovolníků vhodnou náplň volného času, jeho organizaci i strukturování, a posilovali jsme soudržnost jejich rodiny i navazování nových kontaktů nejen dětem, ale i rodině jako celku, dětí s rodiči a budování nových přátelských vztahů v novém prostředí.

Celá zpráva: 

 

 

další

předchozí