Príklady dobrej praxe CPPPaP Dubnica nad Váhom

1. 7. 2015

V rámci individuálnych stretnutí deti pracovali s konkrétnymi kompenzačnými pomôckami. Pri práci s dieťaťom s poruchou pozornosti a správania som využívala tieto kompenzačné pomôcky – Obliekacie vankúše, Kolekcia fotografií s CD ROOM ( úvod do príbehu), neskôr som pokračovala s pomôckou kolekcia fotografií „Emócie“.

Priamo na podporu sústredenosti som využívala kompenzačnú pomôcku Balančný disk.

Pri práci s dieťaťom, ktoré zlyhávalo v komunikačných schopnostiach som stretnutie začala s Kolekciou fotografii s CD ROOM ( úvod do príbehu), neskôr som nadviazala na Kolekciu fotografií “Životné udalosti“.

Pre dieťa s narušenou vizuomotorikou a grafomotorikou  som použila Obliekacie vankúše, Grafomotorické tabuľky a Nástenný labyrint-špirály. Zdravé dieťa pracovalo so všetkými kompenzačnými pomôckami.

V skupinovej forme som na jednotlivých stretnutiach zaraďovala i zážitkové techniky a kooperačné hry so zameraním na rozvoj vzájomných vzťahov medzi deťmi.

Počet detí v skupine– 4

Vekový profil – 6-12 rokov

Individálna forma práce -1,5 hodiny

Skupinová forma práce – 2 hodiny

Celá zpráva:

další

předchozí