Příklady dobré praxe

Dievča zo sociálne znevýhiodneného prostredia trpí deficitom pozornosti od svojich rodičov, spolužiakov, tiež sa často cíti osamelá. Preto sme ju zapojili do nízkoprahového klubu, kde sme pracovali s deťmi s interaktívnym programom na interaktívnej tabuli. Podarilo sa nám pripravenými aktivitami rozvinúť jej záujem a stala sa viac spoločenskejšou. Poskytli sme dievčaťu možnosť realizovať sa v tom čo ju baví.  Predpokladáme, že to môže pomôcť k jej inklúzii nie len v triede ale aj v našom komunitnom centre.

Hlavným cieľom zapojenia sa do projektu,  je inklúzia a pomoc pri opätovnom začlenení sa do bežného života a spoločnosti klientky Azylového domu Tamara p. Nikolety a tým zmierniť jej sociálne vylúčenie.

Lukáš má 26 rokov od narodenia trpí Detskou mozgovou obrnou, spastickou kvadruparézou. Má postihnuté všetky štyri končatiny, je odkázaný na invalidný vozík. Ukončil povinnú školskú dochádzku v Spojenej škole v Trnave, získal osvedčenie o ukončení 3 ročného vzdelávania v Praktickej škole v Trnave. V súčasnosti je klientom centra Voľného času v Trnave, ktoré je zamerané na rozvíjanie záujmových činností klientov a aktívne využitie voľného  času.

Projekt  inkluzívneho vzdelávania sa v rámci našej organizácie, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, obsahovo zameriaval na získavanie  zručností a rozvoj v rámci sebaobsluhy a priestorovej orientácie zrakovo postihnutého dieťaťa vo veku 13 rokov. Chlapec, vlastným menom Jakub Z., prišiel o zrak v dôsledku iného zdravotného problému. Po operácii mu bol zrak poškodený natoľko, že v prvých mesiacoch vôbec nevidel. Odvtedy došlo k výraznému rozvoju zrakových funkcií. Jakubov zdravotný stav obmedzil jeho možnosti stretávania sa s priateľmi a formy trávenia voľného času v rámci svojho sociálneho okolia. Projekt inkluzívneho vzdelávania má prispieť k možnostiam prekonania dôsledkov zrakového postihnutia a umožniť jeho spätné začlenenie do prirodzenej vrstovníckej skupiny.

V rámci individuálnych stretnutí deti pracovali s konkrétnymi kompenzačnými pomôckami. Pri práci s dieťaťom s poruchou pozornosti a správania som využívala tieto kompenzačné pomôcky – Obliekacie vankúše, Kolekcia fotografií s CD ROOM ( úvod do príbehu), neskôr som pokračovala s pomôckou kolekcia fotografií „Emócie“.

Projekt Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými   vzdelávacími potrebami do prirodzenej vrstovníckej skupiny  poskytol  intaktným deťom aj  deťom so  špecifickými vzdelávacími potrebami spoločné  zážitky prostredníctvom rôznych tvorivých  aktivít v základnej umeleckej škole,

Holistická muzikoterapie se cíleně zabývá mimovolními, emočními prožitky, které dávají pocit sounáležitosti s okolím.  Muzikoterapie byla realizována v kolektivu školních dětí aktuálně umístěných ve FOD Klokánek (6-15let).   Se skupinou dětí jsme se pravidelně setkávali v rámci „Společného odpoledního muzicírování“. Aktivita probíhala jedenkrát  týdně po dobu 2 měsíců v prostorách FOD Klokánek – dle počasí.  Výstupem našeho setkávání byl muzikoterapeutický orchestr, na který byli pozváni rodinní příslušníci, spolužáci a učitelé zúčastněných dětí.

Tento PDP je realizován na Basket hale na Bartošově čtvrti ve Zlíně, která je plně bezbariérová. V rámci sportovního kroužku jsou pro ně připraveny aplikované sporty pro zdravotně postižené. Z časových důvodů nabízíme 4 druhy sportů, a to: sálový curling, což je modifikace curlingu na ledové ploše do sálů a tělocvičen.

Tento projekt nabídl dětem umístěných ve Středisku výchovné péče ve Valašském Meziříčí jiný, netradiční způsob výuky a inovativní formy trávení volného času pomocí různorodých zážitkových aktivit a tím tak zvýšit šanci na minimalizaci problémů při opětovném návratu do přirozeného prostředí.