Příklady dobré praxe

Tento projekt nabídl dětem umístěných ve Středisku výchovné péče ve Valašském Meziříčí jiný, netradiční způsob výuky a inovativní formy trávení volného času pomocí různorodých zážitkových aktivit a tím tak zvýšit šanci na minimalizaci problémů při opětovném návratu do přirozeného prostředí.

Projekt Inkluze umožnil realizovat pravidelné setkávání klienta s ADHD s vrstevníky. Vzhledem k postižení byla volena forma holistické muzikoterapie, která je unikátním spojením relaxační, ale i prožitkově výukové aktivity, při níž je možné využít přirozené situace hry s nástroji k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí a to v rámci skupinky zdravých vrstevníků.

Klubíčko není omezeno věkem, proto zde máme jak dětské, kdy je potřeba spolupráce s rodinnou, tak dospělé klienty, kteří jsou samostatní. Dvakrát týdně se klientovi individuálně věnujeme. Po seznámení a zjištění úrovně znalostí a zdravotního omezení se vypracuje plán.

Tento projekt nabídl dětem jiný, netradiční způsob psychosociálního výcviku a inovativní formy trávení volného času pomocí různorodých zážitkových aktivit a tím tak zvýšil šanci na minimalizaci problémů při opětovném návratu do přirozeného prostředí vrstevnické skupiny.

Tento projekt nabídl dětem z vrstevnické skupiny možnost seznámit se blíže s aktuální situací na Ukrajině a s podmínkami života v této zemi,což vedlo k přiblížení životní situace přistěhované rodiny a k většímu pochopení ze strany českých dětí. Současně v tomto programu byl věnován speciální prostor pro přiblížení českých a moravských reálií, zvyklostí a způsobu života. V neposlední řadě byla věnována velká pozornost i jazykové výuce češtiny, jako základnímu východisku pro dobrou adaptaci v novém sociokulturním prostředí.

Zapojením sa do projektu Inklúzia by sme radi podporili deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v hľadaní zmyslu života a uplatnenia sa navzdory svojmu hendikepu. Súčasne chceme týmto deťom pomôcť začleniť sa do prirodzenej rovesníckej skupiny, ale aj motivovať ich okolie nie len k akceptácii, ale aj k  empatii a pomoci.