Prezentace projektu

3_logo

Název projektu:

Inkluze na druhou – „Cílené zařazení dětí a mládeže se SVP do přirozené vrstevnické skupiny“

Cíl projektu:

Podpořit a rozvíjet myšlenku inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu v příhraničních regionech České a Slovenské republiky. Cílem je podpořit vytváření inkluzivního prostředí ve formálním i neformálním prostředí na území Zlínského, Trnavského a Trenčianského kraje.

Specifické cíle:

 1. Zvýšit informovanost o možnostech a přístupech inkluzivního vzdělávání v ČR a SR
 2. Posílit komunikační a informační vazby ve vybraných regionech mezi školskými zařízeními a neziskovými organizacemi, které inkluzivní vzdělávaní aktivně implementují do školních vzdělávacích programů a činností.
 3. Odstranit či zmírnit obtíže dětí a mládeže s postižením, nebo se znevýhodněním pomocí využití speciálních metod PRÁCE, pomůcek a programů.

Aktivity:

 1. Tvorba webového portálu, který bude věnován inkluzivnímu vzdělávání.

Garant: vedoucí partner (Zlín)

 1. Příprava webového portálu – vypsání veřejné zakázky na zhotovitele
 2. Spuštění webového portálu
 3. Nabídka e-služeb pro cílové skupiny:
 • poradenství pro pedagogy volného času – jak lépe začleňovat děti a mládež se SVP do volnočasových aktivit,
 • poradenství pro rodiče/děti/mládež se SVP: Jak si správně vybrat aktivity pro svůj volný čas,
 • nabídka aktivit a pobídek pro mladé lidi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí za účelem jejich mobility. Možnost zveřejnění jejich Zájmu o konkrétní aktivitu. Na základě krátkodobých projektů Evropské dobrovolnické služby programu Mládeže v akci bylo zjištěno, že pro mladé lidi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí je pro jejich další socio-osobnostní rozvoj prospěšná jejich mobilita do zahraničí na dobu 2-6 týdnů, po kterou vykonávají praktické činnosti jako je práce na stavbě, renovace, zahradničení apod. Tyto aktivity odpovídají vzdělávacím potřebám cílové skupiny. Tato služba bude nabízet možnosti vycestování a pobytu u hostitelské organizace. Prostředky na režie budou získávány z grantů: MŠMT nebo EVS Erasmus +.
 • Nabídka aktivit a činností pro děti a mládež se SVP, rodiny – databáze volnočasových aktivit, škol, které zavádějí inkluzivní vzdělávání – řeší lokální koordinátor aktivit.
 • Legislativní přístupy k problematice dětí se SVP v ČR a SR

 

 

 1. Realizace příkladů dobré praxe

Garant: Krajská rada mládeže Trenčianského kraje

Popis:

Ve vybraných školských zařízeních, nebo organizacích bude finančně podpořena inkluze dětí se SVP (s různým druhem postižení nebo znevýhodněním). Ve zlínském kraji bude realizováno celkem 8 příkladů dobré praxe inkluze dětí do hlavního proudu v těchto zařízeních: mateřská školka, základní škola, střední škola, nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží.

Na území Trnavského a Trenčianského kraje bude podpořeno celkem 8 inkluzí dětí v těchto zařízeních: mateřská školka, základní škola, střední škola, nezisková organizace.

Z prostředků projektu budou dětem se SVP nakoupeny speciální pomůcky, didaktické pomůcky, rehabilitační pomůcky, uhrazen kurz využívající metody snoezelen, muzikoterapie apod.

V každém zařízení/organizaci bude garant – pedagog, speciální pedagog, psycholog, který bude mít začlenění dítěte na starosti a po dobu trvání aktivity zaznamenávat jeho vývoj – zmírnění obtíží, zlepšení vztahů ve třídním kolektivu. Informace o jednotlivých inkluzích bude zveřejňována na novém webovém portále. Výstupem bude 16 příkladů dobré praxe, které budou zveřejněné na webovém portále.

Na začátku aktivity proběhne dvoudenní školení pro zapojené organizace z ČR a SR, ve kterých bude probíhat podpora inkluzivního vzdělávání. Účastníky školení budou garanti ze školských zařízení, nebo NNO pracujících s dětmi a mládeží. Součástí semináře bude bližší seznámení s projektem a jeho cíli, navázání spolupráce mezi českými a slovenskými účastníky, předání informací – jak vyhodnocovat a medializovat jednotlivé inkluze. Popis metod práce s dětmi se SVP.

 

 1. Inkluze na druhou

Garant: Městská rada dětí a mládeže Trnavy

V zapojených regionech bude mládeži se socioekonomickým znevýhodněním (18–30 let) nabídnut krátkodobý pobyt v zahraničí u partnerské organizace. Bude se jednat o 14denní pobyt, jehož cílem bude mobilita mládeže se znevýhodněním, osobnostní rozvoj a posilování pracovních návyků. Účastník bude vykonávat službu dobrovolně na základě dobrovolnické smlouvy, budou mu uhrazeny režie: ubytovaní, stravování, doprava, pojištění, nákup základních potřeb. Úkolem praktikanta bude dokumentace a vytváření záznamu probíhajících inkluzí ve všech uvedených zařízeních. Dobrovolník se osobně setká s garantem inkluze, bude přítomen konkrétním příkladům inkluzivního vzdělávání. Výstupy ve formě článků, tiskových zpráv, fotodokumentace, videozáznamu budou zveřejněny na novém webovém portále. Dobrovolníkovi se bude aktivně věnovat a pomáhat mu lokální koordinátor aktivit. Dobrovolnické výměny budou probíhat průběžně od října 2014 do června 2015.

Celkem bude podpořeno 12 dobrovolnických výměn, ve Zlínském kraji proběhne 6 dobrovolnických pobytů, 3 v Trnavském kraji, 3 v Trenčianském kraji.

Před zahájením stáží proběhne 3denní kurz pro dobrovolníky, který je vyškolí zejména v oblasti odborných dovedností a znalostí – psaní článků a tiskových zpráv, záznam fotodokumentace, práce s kamerou.

 

ZAPOJ SE DO PROJEKTU, KONTAKTUJ NÁS.