Pro organizace

Do projektu jsou zapojené tyto organizace:

Spektrum preventivních programů Kroměříž

Zabývá se:

 • preventivními programy pro děti a mládež
 • programem rozvoje dobrovolnictví

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Lenka Chytilová
 • pevná linka: 573 333 333
 • mobil:  732 572 287

Web:

 

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Valašské Meziříčí

Poskytuje služby:

 • poradenská a terapeutická pomoc pro děti, mládež a jejich rodiče
 • komplexní psychologická diagnostika
 • individuální práce s oběťmi i agresory
 • zajišťování osmitýdenních pobytů na internátních oddělení SVP

Určeno pro:

 • děti od 6 let a mládež do ukončení středoškolského vzdělání s výchovnými problémy, jejich rodiny
 • oběti závislostí, oběti šikany
 • agresory šikany

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Kateřina Eliášová, tel: 571 614 575
 • PhDr.Veronika Skorunková, M: 608 625 799

 

Za sklem Zlín, o.s.

 • pracuje s autistickými dětmi (dětmi trpícími autismem)

Kontaktní osoba: 

 • paní Marta Hrůzová, předsedkyně Za sklem,o.s.
 • tel: 604 105 186

Web:

 

Středisko volného času Klub Íčko Zlín

 • pracuje na integraci a na inspiraci lidí s různými stupni zdravotního postižení

Kontaktní osoba:

 • pan Julina, tel: 577 271 485

Web:

 

Fond ohrožených dětí – Kroměříž

 • Kontaktní osoba:
 • PhDr. Dagmar Cruzová, tel: 602 781 101

 

Základná škola s materskou školou Centrum I Dubnica nad Váhom 

Hlavná činnosť:

 • výchovno-vzdelávací proces, primárne a sekundárne vzdelávanie

Diagnózy žiakov v projekte:

 • porucha učenia, porucha správania, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia ( hmotná núdza )

Zameranie problematiky v rámci projektu 3RI – Inklúzia:

 • podpora a pomoc žiakom so špecifickými vzdelávacími potrebami a žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredie ( žiaci v hmotnej núdzi a rodina v životnom minime )
 • ich  začleňovanie do prirodzenej vrstovníckej skupiny v školskom prostredí

Garant projektu :

 • PhDr. Alena Kubicová, sociálny pedagóg

Web:

 

Spojena škola internátna Považská Bystrica

Hlavná činnosť:

 • vzdelávanie žiakov so špecificky vzdelávacími potrebami
 • s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím
 • žiakov postihnutým autizmom

Praktická škola:

 • vzdelávanie  žiakov po ukončení základného vzdelania, ktorí nemohli byť umiestnení do odborných učilíšť a
 • žiaci získavajú pracovný zácvik v odbore sebaobslužné a domáce práce

Špeciálna materská škola:

 • od roku 2014/2015
 • vychovávajúca a vzdelávajúca deti  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • zameruje sa na rozvoj žiakov po stránke psychickej i fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život
 • spolupracuje i s inými školami s cieľom  prirodzene sa integrovať do spoločnosti a stať sa jej prirodzenou súčasťou

Web:

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Dubnica nad Váhom

Činnosť a zameranie problematiky v oblasti inklúzie pre deti aj s ŠVVP:

 • psychologická a  špeciálno – pedagogická diagnostika s následnými odporúčaniami pre rodičov a školské zariadenia
 • eliminácia prejavov porúch správania a učenia
 • nácvik koncentrácie, pozornosti, terapie a relaxácie pre jednotlivcov a skupiny
 • realizácia preventívnych programov a prieskumov v oblasti sociálno-patologických javov pre MŠ, ZŠ, SŠ
 • poskytovanie krízovej intervencie
 • poskytovanie kariérneho poradenstva pre žiakov končiacich ZŠ, SŠ
 • odborné konzultácie pre rodičov, pedagógov, výchovných poradcov
 • spolupráca s ÚPSVaR, PZ SR, s odbornými lekármi, …
 • realizácie prednášok, besied pre žiakov, rodičov a pedagógov
 • vypracovávanie IVVP( individuálny výchovno-vzdelávací plán), spolupráca so školami pre žiakov s ŠVVP( integrácia žiakov)

Web:

 

Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Základná škola a Gymnázium

Činnosť a zameranie:

 • ponúka priestor pre rodiny, ktoré chcú, aby vzdelávanie nebolo oddeľované od výchovy
 • aby vedomosti boli spájané s formovaním osobnosti ich dieťaťa

Motto školy:

 • „Múdrosť – Mravnosť – Láska“.

Materska škôlka

Činnosť a zameranie:

 • dáva dôraz na poskytnutie čo najlepšieho predprimárneho vzdelania pričom zároveň chce deťom dopriať príjemný čas detstva
 • je pre nás dôležité, aby deti chodili do škôlky radi, aby to čo robia robili s radosťou a aby táto radosť pretrvávala aj v ich rodinách

Technické lýceum

 • maturitný štúdijný odboru strednej odbornej školy

Činnosť a zameranie:

 • vzdelanie budúcich konštrukčných a samostatných vývojových pracovníkov
 • dáva dôraz na vysoků úroveň komunikačných a prezentačných zručností

V projekte Inklúzia podporujeme deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • PaedDr. Miroslava Adamcová – špeciálny pedagóg
 • PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká – výchovný poradca

Web:

http://ssnd.edupage.sk/