Školenie projektového manažmentu v Novom Meste nad Váhom

28500190_10212966165460869_1411424363_o

10. 5. 2018

V dňoch 16.-18.2.2018 sa dvaja zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho kraja zúčastnili školenia projektový managmentu v práci s mládežou. Účastníci školenia sa oboznámili s problematikou tímovej spolupráce a projektovým cyklom. Školenie bolo veľmi interaktívne a bolo poprepájané množstvo aktivít, ktoré veľmi vhodne dopĺňali podávané informácie. V tímových skupinách sa pracovalo na projektových zámeroch, ktoré v budúcnosti pomôžu zlepšiť podmienky v práci s mládežou. Školenie sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom, Hotel Perla Zelená Voda, kde boli vytvorené veľmi dobré podmienky.

Zišla sa naozaj zaujímavá partia ľudí s rôznych oblastí, ako hokejový funkcionári zo SZĽH, zástupcovia rád mládeže, žiackych školských rád, občianskych združení, ale aj biznis sektoru. Toto zloženie prispelo k tomu, že si účastníci medzi sebou vymieňali skúsenosti zo svojej práce na rôznych projektoch.

Účastníci sa hlavne naučili:
– práca s projektovým tímom
– práca s motiváciou a vplyv na projektové riadenie
– poznanie verbálnej a neverbálnej komunikácie a jej efektívne využitie
– využitie komunikačných nástrojov a stratégií v prospech riadenia projektu
– schopnosť plánovať jednotlivé fázy projektu
– pomenovanie a eliminovanie rizík
– identifikácia a zapájanie všetkých zúčastnených strán
– práca s neformálnym vzdelávaním

Projektový managment pokračuje druhým modulom, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-18.3.2018 v Trenčianskych Tepliciach Hotel Most slávy. Predmetom druhého modulu bude okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách programu EÚ Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia. Modul slúži ako inkubátor nápadov pre následné predloženie projektových zámerov v dotačných schémach administrovaných organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ivan Sikorai

předchozí