Příklady dobré praxe – Fond ohrožených dětí – Klokánek

29. 6. 2015

Holistická muzikoterapie se cíleně zabývá mimovolními, emočními prožitky, které dávají pocit sounáležitosti s okolím.  Muzikoterapie byla realizována v kolektivu školních dětí aktuálně umístěných ve FOD Klokánek (6-15let).   Se skupinou dětí jsme se pravidelně setkávali v rámci „Společného odpoledního muzicírování“. Aktivita probíhala jedenkrát  týdně po dobu 2 měsíců v prostorách FOD Klokánek – dle počasí.  Výstupem našeho setkávání byl muzikoterapeutický orchestr, na který byli pozváni rodinní příslušníci, spolužáci a učitelé zúčastněných dětí.

V rámci „Společného odpoledního muzicírování“ se setkávala skupinka 15 dětí a dvě lektorky. Pravidelně byly využívány muzikoterapeutické nástroje – djembé bubny, dešťová hůl, kalimba, tibetské mísy, orfovy nástroje, brumle. Dětem byly na prvním setkání představený všechny používané nástroje a technika hraní na ně, děti si vyzkoušely zvuky vydávané nástroji, zaměřily se na příjemné či někdy nepříjemné prožitky spojené s jednotlivými zvuky těchto nástrojů. V rámci setkávání byly použity následující metody práce: relaxace, společný muzikoterapeutický orchestr, hudební ztvárnění lidových písní – možnost jednoduchého hudebního doprovodu, využití pohybových aktivit v podobě tance na přírodní zvuky a ztvárnění emocí prostřednictvím zvuků hudebních nástrojů. Děti měly možnost využít nástroje v rámci menších skupinek, kdy mohly volně tvořit.

Závěrečné společné setkání umožnilo všem zúčastněným aktivně se zapojit do nabízených muzikoterapeutických aktivit pomocí muzikoterapeutického zpěvu či skupinových pohybových aktivit. Všichni účastníci si posléze mohli sami vyzkoušet jednotlivé nástroje, které jim zkušenější děti představily. V rámci setkání se přirozeně mísily skupiny dětí z FOD Klokánek s dětmi a dospělými ze školní komunity. Na základě společného setkání vznikl plán dalších pravidelných společných aktivit pro další školní rok.

Celá zpráva:

další

předchozí