TLAČOVÁ SPRÁVA

30. 6. 2015

Dňa 29. júna sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny.

Prítomní boli zástupcovia projektového tímu Mestskej rady mládeže v Trnave Ing. Tibor Iró, Mgr. Rastislav Mráz a spolupracujúcich subjektov – Mgr. Lenka Patyiová za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Mgr. Adriana Šipeková ako zástupkyňa Záujmového združenia Rodina.

Projekt „Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými vzdelávacími potrebami do prirodzenej  vrstovníckej skupiny – 3 R I“ realizuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Rada mládeže Zlínskeho kraja a Mestská rada mládeže v Trnave s podporou Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika pre roky 2007-2013.

Nakoľko hlavné aktivity projektu sa dňom 30. júna 2015, jeho organizátori sa zamerali na   prezentáciu jeho výstupov. Hlavným cieľom projektu, bola podpora a rozvoj myšlienky inklúzie detí a mládeže so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako aj podpora vytvárania inkluzívneho prostredia vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, čo sa implementáciou projektu podarilo dosiahnuť vo všetkých troch prihraničných regiónoch.

Projekt ponúkol realizáciu príkladov dobrej praxe inkluzívneho vzdelávanie hendikepovaných mladých ľudí s cieľom ich lepšieho začlenenia sa do vrstovníckej komunity. Dva konkrétne príklady tu prezentovali prítomné zástupkyne partnerských organizácií. V prvom prípade išlo o nevidiaceho 13 ročného chlapca, v druhom prípade o sociálne vylúčenú mladú matku dočasne umiestnenú v azylovom dome Tamara, ktorý prevádzkuje Záujmové združenie Rodina. Prostredníctvom práce expertov a predovšetkým vďaka obstaraniu vhodných didaktických pomôcok mohli sledovaní účastníci inkluzívneho vzdelávania možnosť získať ďalšie potrebné vedomosti a zručnosti. Zámerom expertov bolo aj zapojenie klientov do programov a aktivít spolu s normálnymi (resp. zdravými) rovesníkmi.

Na záver bola podaná informácia o uskutočnených cezhraničných stáží pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Traja mladí ľudia z trnavského regiónu absolvovali intenzívnu dvojtýždňovú stáž v združeniach zo Zlínskeho kraja, ktoré sa zaoberajú implementáciou inkluzívnych programov pre hendikepované deti a mládež. Zároveň sa prezentovali výstupy stážistov z českej republiky, ktorí sa zapojili do činnosti neziskovej organizácie Centrum Koburgovo počas ich práce v komunitnom centre a programoch pre lokalitu kde pôsobia.

 

 

další

předchozí