Příklady dobré praxe – Honzík už patří k nám – Spektrum Kroměříž

24. 6. 2015

Tento projekt nabídl dětem jiný, netradiční způsob psychosociálního výcviku a inovativní formy trávení volného času pomocí různorodých zážitkových aktivit a tím tak zvýšil šanci na minimalizaci problémů při opětovném návratu do přirozeného prostředí vrstevnické skupiny.

V rámci speciálního  programu jsme se zaměřovali na rozvoj několika velmi důležitých kompetencí v dětské skupině. Na prvním místě se jednalo o kompetence sociální , a to o  rozvoj vzájemného pochopení,respektu k odlišnostem i vzájemné tolerance ve skupině.

Velmi důležitá bylo vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a bezpečného prostředí, participace všech dětí, rozdělení zodpovědnosti, rozvoj kooperativního chování.

Využívali jsme i  zážitkových metod, vedoucích k rozvoji dovednosti požádat o pomoc druhého v případě potřeby a současně i rozvoj kompetence tuto pomoc po požádání poskytnout. Kromě toho byla pozornost zaměřena i na  rozvoj vnímavosti pro  situace, kdy je vhodné a žádoucí pomoc nabídnout i bez předchozího požádání a jakým způsobem.

Svůj prostor měl v programu i nácvik  komunikativních dovednosti k vytváření potřebných interpersonálních vztahů a k jejich udržování, k rozvoji schopnosti empatie  a porozumění druhým,   ke zlepšení vzájemného pochopení a spolupráci ve skupině,podpora a rozvoj dovednosti  formulování svých myšlenek a názorů, vyjadřování vlastních emocí a porozumění emocím svých vrstevníků. Děti si utvářely pozitivní představu o sobě samém, účastnily se různých diskuzí Podporování a vytváření prostoru pro  k vyjadřování svého  názoru na různá témata .

Celá zpráva:

další

předchozí