Príklady dobrej praxe – SŠI Povazska Bystrica

1

30. 6. 2015

Projekt Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými   vzdelávacími potrebami do prirodzenej vrstovníckej skupiny  poskytol  intaktným deťom aj  deťom so  špecifickými vzdelávacími potrebami spoločné  zážitky prostredníctvom rôznych tvorivých  aktivít v základnej umeleckej škole,ale aj na výletoch, či v Spojenej škole internátnej Považská Bystrica.

Realizácia projektu prebehla v mesiacoch apríl, máj, jún 2015 vo voľnom čase. Stretnutia prebiehali väčšinou jedenkrát v týždni, 2 až 7 hodín, podľa časovej náročnosti aktivít.

Prvá aktivita „Nájdi si kamaráta“ prebehla v základnej umeleckej škole, kde deti s mentálnym postihnutím absolvovali výstavu výtvarných prác detí rovnakého vekového zloženia. Vnímali sme ju ako prípravnú fázu  začlenenia do kolektívu intaktných detí. Mali možnosť nahliadnuť do tried pracujúcich detí, komunikovať s nimi. Spoločnou besedou sme sa venovali témam úzko prepojených s inklúziou  – problematike  odlišností a spoločných znakov intaktných detí a detí s mentálnym postihnutím, spolužitia,  vzťahov medzi deťmi. Deti na základe modelových situácií nachádzali riešenie konfliktného  správania.

Druhou aktivitou  „Nájdi si kamaráta“ sa deti s mentálnym postihnutím začlenili do prirodzenej vrstovníckej skupiny a pomocou aktivít tvorivej dielničky  v priestoroch ZUŠ kooperovali na spoločných prácach na tému „pozri sa okolo seba“.  Každý zažil úspech, diela sa vydarili. Najdôležitejší bol však samotný proces, kedy skúsenejší žiaci pomáhali menej zručným. V rámci relaxácie prebehol nácvik autogénneho tréningu.

Treťou spoločnou aktivitou „Pozri sa okolo seba“ bol výlet do okolitej prírody, pričom deti počas cesty riešili rôzne úlohy na rozvoj vzájomného poznávania sa, tolerancie, odstraňovania negatívneho správania sa, využívajúc metódu rolových hier.

Štvrtá aktivita „Pozri sa okolo seba“ je zameraná na využívanie  technických prostriedkov komunikácie. Žiaci vyhodnocovali  výlet, spracovali zážitky a fotografie príspevkom do školského časopisu prostredníctvom tabletu, s prepojením na notebook. Aj počas tohto stretnutia nechýbala relaxačná zložka – prvky muzikoterapie, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia zvládať negatívne emócie, podporovať schopnosť empatie s ostatnými deťmi, zlepšiť interakčné zručnosti.

Piatou zážitkovou aktivitou je cesta „po stopách kapitána Jožka Váhavého z Váhu Nosice“, kedy sme sa zamerali na rozvoj spoločensky akceptovateľného správania a schopností asertívne riešiť problémy (bez agresie), schopností prejavovať a prežívať vlastné emócie a adekvátne ich spracovávať, rozvoj vzájomnej komunikácie. Počas výletu v Nosickej priehrade sme spoločne riešili modelové situácie, pričom sme sa snažili dodržiavať pravidlá skupiny.

Šiesta aktivita zameraná  na upevnenie  pozitívnej klímy v skupine „po stopách kapitána Jožka Váhavého z Váhu“ sa konala v Piešťanoch. Zážitkovou, hrovou formou riešili jednotlivé problémové úlohy, ktoré sa vyskytli počas celodenného výletu.

Siedmou aktivitou nazvanou „Postav Považskobystrický hrad“  sme spoločne s intaktnými deťmi vytvorili neformálnu skupinu a štrukturovanou hrou sme posilovali komunikačné zručnosti, vzájomnú empatiu, lepšiu kooperáciu skupiny. Záver patril muzikoterapii prostredníctvom Orffovho inštrumentária. Všetky aktivity vykonávala triedna učiteľka s dobrovoľníkmi,  vychádzajúc z poznania základnej skupiny.

Celá zpráva:

 

Najdi si kamaráta ZUŠ – výstava

Najdi si kamaráta – tvorivá dielnička

Pozri sa okolo seba – výlet do prírody

 

Pozri sa okolo seba – spracovanie dokumentov cesty prostredníctvom PC

 

Po stopách kapitána Jožka Váhavého z Váhu – Nosice

Postav Považskobystricky hrad

Muzikoterapia – my sme malí muzikanti

další

předchozí