Tlačová správa zo stáže v Trenčianskom kraji /RMTNK/.

444

27. 6. 2015

V dňoch 13. až 26. júna sa uskutočnila štrnásťdňová stáž  v rámci projektu: „Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny“.

V Trenčianskom kraji sme zabezpečovali  krátkodobý pobyt pre troch účastníkov zo Zlínskeho kraja  v mládežníckych organizáciách, a to v  OZ Mladí pre Považskú v Považskej Bystrici a OZ Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku-Drienovom. Cieľom stáže bolo zapojiť mladých sociálne znevýhodnených ľudí do činnosti partnerskej organizácie.

Celkove priebeh stáže bol zameraný na  osobnostný a profesijný rozvoj, ktorý získajú počas praktickej činnosti v organizáciách, ale aj na sledovanie a činnosť mládežníckych organizácií v pôsobnosti RMTNK. Stážisti sa priamo zúčastnili každodenných aktivít. V rámci ktorých  sa podieľali na posilňovaní pracovných návykov za pomoci členov mládežníckej organizácie Mladí pre Považskú v Považskej Bystrici, a to pri prácach spojených s výrobou úľov, ich osadení, zakrmovaním, atď. v rámci projektu Včely v meste. Okrem toho sa priamo zapojili a  pomáhali pri realizácií kultúrno-spoločenskej aktivity pre mládež  v Bánovciach nad Bebravou. Taktiež sa podieľali na príprave zážitkových aktivít v prírode za asistencie lokálneho koordinátora TN, ktoré boli spojené s pozorovaním objektov na oblohe a stretnutím členov  Astronomického klubu Juraja Bardyho.

Režijné výdavky pre účastníkov, ako ubytovanie, strava a cestovné výdavky zabezpečila RMTNK v Dubnici nad Váhom a okrem toho sa im po celú dobu venoval lokálny koordinátor TN projektu 3RI.

Výstupom stážistov bolo:

a/ príprava a spracovanie dokumentácie na základe získaných vedomostí a zručností svojej práce v organizáciách formou  krátkej správy;

b/ fotodokumentácia z aktivít počas stáže.

 

                                                                                                                                Ing. Martin Labudík,

lokálny koordinátor TN projektu 3RI

Celé znenie správy: 

 

Fotky stáž v OZ MPP v Považském Bystrici

Fotky stáž v Bánovciach nad Bebravou

 

Fotky stáž v OZ AK JB

další

předchozí