Príklad dobrej praxe – Spojená škola sv. Jána Bosca – Nová Dubnica

Inklúzia Nová Dubnica

15. 6. 2015

Zapojením sa do projektu Inklúzia by sme radi podporili deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v hľadaní zmyslu života a uplatnenia sa navzdory svojmu hendikepu. Súčasne chceme týmto deťom pomôcť začleniť sa do prirodzenej rovesníckej skupiny, ale aj motivovať ich okolie nie len k akceptácii, ale aj k  empatii a pomoci.

Príklad dobrej praxe

Názov príkladu dobrej praxe: Inklúzia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami …
Názov organizácie, v ktorej sa vykonávala pilotáž: Spojená škola sv. Jána Bosca
Adresa organizácie, v ktorej sa vykonávala pilotáž: Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
Kraj, štát Trenčiansky kraj; Slovenská republika
Kľúčové slová:
Inklúzia, voľný čas, dieťa so ŠVVP, vrstovnícka skupina, kompenzačná pomôcka.
Ciele PDP:
Zapojením sa do projektu Inklúzia by sme radi podporili deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v hľadaní zmyslu života a uplatnenia sa navzdory svojmu hendikepu. Súčasne chceme týmto deťom pomôcť začleniť sa do prirodzenej rovesníckej skupiny, ale aj motivovať ich okolie nie len k akceptácii, ale aj k  empatii a pomoci.
Východiská PDP:
Každé dieťa, o to väčšmi dieťa so ŠVVP, sa dostáva v škole i mimo nej do stresujúcich situácií. Ak sa ich nenaučí zvládať, ocitne sa v akomsi začarovanom kruhu: obavy z neúspechu, nízky odhad vlastných schopností, slabá motivácia, malá príťažlivosť školských úloh, vynakladanie minimálneho úsilia a strach z neúspechu plodí povrchnú prácu i nesústredenosť, dôsledkom čoho je nedostatočný výsledok, ešte väčšie znechutenie, výčitky, ešte nižšia sebaúcta.Napriek veľkej snahe mnohé z týchto situácii ubíjajúcich sebapoznanie a sebahodnotenie dieťaťa sa odohráva v rovesníckej skupine bez možnosti intervencie rodičov alebo pedagógov.Veľkou výzvou pre nás bolo tento kruh prerušiť, nájsť v dieťati niečo pozitívne, prejaviť mu dôveru a tak mu dať nadobudnúť skúsenosť, ktorá ho neznechutí, ale povzbudí. Práve v  realizácii projektu Inklúzia vidíme množstvo príležitostí, aby dieťa zažilo úspech, bolo prijaté rovesníckou skupinou, učiteľom, okolím a pozitívne oceňované.Stručná anotácia PDP:

Projekt Inklúzia bol ponúknutý žiakom Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici (rovesnícka skupina) so zameraním na vyšpecifikovanú cieľovú skupinu, ktorú tvorili:

Adrián z 1. A ZŠ je žiak so ŠVVP, individuálne začlenený v bežnej triede ZŠ. Má diagnostikovanú pervazívnu vývinovou poruchu Aspergerov syndróm.

Jeho zapojením do cieľovej skupiny projektu sme sledovali zlepšovanie triednej klímy. Získané kompenzačné pomôcky slúžia rovesníckej skupine pri relaxácii, odbúravaní napätia a stresu, ale aj na zlepšenie koordinácie pohybov. Kocky podnecujú fantáziu. Stavebnice pomáhajú pri rozvíjaní predstavivosti, ale aj hrubej motoriky.

 

 

Celá zpráva:

další

předchozí